2010-02-01 11:27

Bestämmelser för bestraffningsärenden

På grund av den senaste tidens osäkerhet ute i landets föreningar vad gäller bestraffningsärenden kommer här en kort redogörelse av några av de bestämmelser som det kan finnas frågetecken kring. För fullständiga bestämmelser, se Riksidrottsförbundets (RF) stadgar.

Bestraffningsärenden handläggs enligt RF:s stadgar 14 kap. RF:s stadgar fastställs av RF-stämman. RF:s stadgar är gällande för samtliga Specialidrottsförbund som är medlemmar i RF.

Svenska Innebandyförbundets (SIBF) Disciplingrupp väljs på SIBF:s förbundsmöte och är första instans gällande bestraffningsärenden i förbundsserierna. Specialdistriktsförbundens motsvarande organ är första instans gällande bestraffningsärenden i distriktsserierna.

Enligt RF:s stadgar 14 kap föreligger vissa formaliakrav gällande t.ex. anmälan (9 §), avfattning av beslut (16 §) och expediering (17 §). Anmälan måste t.ex. alltid vara signerad av anmälande part, såväl som yttrande och andra handlingar, beslut skall alltid meddelas skriftligt och måste avsändas med vanlig post.

Även vissa tidsramar är angivna i RF:s stadgar. T.ex. får ingen påföljd åläggas någon om inte förseelsen har anmälts inom två månader från det förseelsen begicks eller blev känd (10 §). Bestraffningsärende ska handläggas med största skyndsamhet, enligt 12 §. Det beror på ärendets natur vad som kan anses vara skyndsamt. Dock meddelas i Idrottens bestraffningsregler med förklaringar, s. 101 att den tid inom vilken anmäld part ska yttra sig över anmälan bör vara 7-10 dagar.

De påföljder som kan bli aktuella vad gäller bestraffningsärenden är tillrättavisning, böter och avstängning (3-7 §§). Beslut får inte avse annan förseelse än den som uttryckligen har anmälts (15 §).

Beslut i bestraffningsärende får överklagas, enligt instruktion som anges på beslutet. Riksidrottsnämnden (RIN) är högsta och sista instans. För vissa ärenden krävs prövningstillstånd för att RIN ska ta upp dessa.

 


Kontaktperson: Jane Stenius