2016-01-02 14:27

Preliminärdata från idrottsunik skadekartläggning


Skämdump TV4

Svensk Innebandy initierade 2013 en registerstudie för att kartlägga förekomsten av skador bland svenska innebandyspelare.

Huvudsyftet med undersökningen, som är unik i sitt slag och som görs av Innebandyns kompetenscentrum (IKC) och forskare från Idrottshögskolan i Umeå, var att den skulle ligga till grund för beslut om skyddsglasögon skulle bli obligatoriska för barn- och juniorspelare. Samt även att få en bild av eventuella andra skador som kan uppkomma genom innebandyspelande.

Ett brett perspektiv av olika skador från säsongerna 2010/11 och 2011/12 har inkluderats i studien och i de första analyserna har fokus legat på ögonskador och knäskador eftersom att tidigare internationella studier har visat en hög förekomst av dessa skador.

- Den här studien är idrottsunik i Sverige. Vad jag vet så har den här typen av studier aldrig tidigare genomförts inom någon idrott i vårt land. Och resultaten visar på ett behov av att utveckla mer skadeförebyggande åtgärder inom idrotten. Svensk Innebandy har inför säsongen 2015/16 till exempel beslutat att det nu är obligatorisk för alla B-licenserade spelare att använda skyddsglasögon i bindande matcher, säger Emil Risberg, utvecklingschef för Svensk Innebandy och fortsätter:

- Gällande knäskador har tidigare studier från innebandy, fotboll och handboll visat att knäkontroll och neuromuskulära träningsprogram har god skadeförebyggande effekt. Vi kommer, tillsammans med Innebandyns kompetenscentrum, att arbeta vidare med skadeförebyggande åtgärder och utbildning inom området.

Här finns mer information om skadeförebyggande åtgärder samt dokument med träningsprogram finns på http://www.innebandy.se/Utveckling/Spelarutveckling/Skadeforebyggande-traning/

I den aktuella studien har man använt data ur nationella patientregistret, där läkarbesök vid akutmottagningar och specialistkliniker registreras. Studiegruppen innefattar spelare som varit licensierade hos Svenska Innebandyförbundet under säsongerna 2010/11 och/eller 2011/12.  I studien ingår också en ålders- och könsmatchad kontrollgrupp från svenska befolkningen som inte varit licensierade under perioden.

Jämförelsen mot kontrollgruppen är av stort intresse eftersom studiematerialet inte innehåller information om ifall de registrerade skadorna uppkommit under innebandyspel. Det bör också noteras att läkarbesök i primärvården inte finns med i patientregistret.

I studien inkluderades knappt 145 000 innebandyspelare och cirka 400 000 kontroller (varav 26 % tjejer/kvinnor), med en medianålder på 13 år vid studiestart.

Ögonskador
Ögonskador förekom hos drygt 600 innebandyspelare, cirka 0,3 % av spelarna i åldern 6-13 år och drygt 0,5 % av spelarna som var äldre än 13 år vid studiens start.

Skillnaden jämfört med kontrollgruppen var störst bland tjejer/kvinnor äldre än 13 år, där innebandyspelarna hade fyra gånger högre risk för ögonskador än kontrollerna.

Bland killar/män i samma åldersgrupp var risken för ögonskador 2-3 gånger högre än i kontrollgruppen.

Knäskador
Drygt 1 900 innebandyspelare hade besökt en akutmottagning eller specialistklinik på grund
av knäskada under perioden.

Bland spelare äldre än 13 år hade cirka 3 % av tjejerna/kvinnorna och cirka 2 % av killarna/männen haft minst en knäskada. Motsvarande siffror för spelare under 14 år var cirka 1 %.

Bland kvinnor äldre än 19 år hade innebandyspelarna en sex gånger ökad risk för knäskada jämfört med kontrollgruppen, och för kvinnliga spelare 14-19 år var risken knappt fyra gånger ökad jämfört med kontrollerna. Motsvarande riskökning för manliga spelare över 13 år låg mellan 1,7-3 gånger.
 

Nästan 600 av knäskadorna hos innebandyspelare involverade korsband, vilket är en allvarlig skada med lång rehabilitering. Dessa skador var vanligast bland kvinnor: drygt 1 % av de kvinnliga spelarna äldre än 13 år hade drabbats av en sådan skada, medan motsvarande siffor för manliga spelare var 0,5 % i åldersgruppen 14-19 år och knappt 1 % i gruppen äldre än 19 år. Denna skada var ovanlig bland spelare yngre än 14 år vid studiestart (cirka 0,1 %).

Fortsättningen
Arbetet med studien kommer att fortsätta under 2016, då forskarna kommer att analysera fler skadetyper och en slutrapport beräknas ligga klart under hösten 2016.

I forskargruppen ingår Anna Nordström (docent i idrottsmedicin, specialist i rehabiliteringsmedicin), Helena Nyström (AT-läkare, doktorand), Taru Tervo (forskningssamordnare IKC, sjukgymnast, PhD) och Klara Leffler (magisterstudent i matematisk statistik). 


Igår visade TV4 Nyheterna det här inslaget om Svensk Innebandys pågående skadekartläggning.


Författare: Anton Rosenblad