Beslut från Juridiska Nämnden - Innebandy.se
2014-04-01 15:00

Beslut från Juridiska Nämnden

Svenska Innebandyförbundets Juridiska Nämnd (JN) har den 31 mars 2014 fattat beslut i ärende D13/14-36 gällande Sara Hjorting, Pixbo Wallenstam IBK.

Det var efter matchen mellan Djurgårdens IF IBF och Pixbo Wallenstam IBK den 28 mars 2014 i SSL Dam som Sara Hjorting anmäldes till bestraffning av Djurgården genom Roland Pettersson. Anmälan inkom den 29 mars.

Av anmälan framgår i huvudsak att Sara Hjorting anmäls för två förseelser under matchen. Till stöd för sin talan har anmälaren åberopat videosekvenser från aktuell match. Enligt anmälan har Hjorting i den första sekvensen sökt upp en motståndare och avsiktligt lagt krokben på denna. I den andra sekvensen då spelet är stoppat väljer Hjorting att springa med full kraft och sparka ner en motståndare på väg ut mot avbytarbåset.

Sara Hjorting har beretts tillfälle att yttra sig över anmälan. Yttrande inkom den 30 mars.

Sara Hjorting anför i sitt yttrande att hon i den första sekvensen oavsiktligt krokar i motståndaren med foten. Hjorting ställer sig även frågande till varför denna händelse ens blivit anmäld.

Sara Hjorting anför vidare gällande den andra sekvensen att hon, då spelet stoppats, börjar springa ut mot båset. I samma stund är hennes motståndare på väg mot mittplan men plötsligt ändrar motståndaren riktning och korsar hennes väg och de båda krockar. Hjorting menar att situationen är helt oavsiktlig och bestrider att hon skulle ha sparkat ned sin motståndare.

JN har förutom anmälan med videomaterial samt den anmäldes yttrande även tagit del av en inlaga från matchdomarna Jörgen Andersson/Daniel Dufvenberg.

JN gör följande bedömning gällande den första sekvensen. JN konstaterar att anmäld förseelse är en olyckshändelse och är ej heller av sådan art att den kan föranleda ansvar enligt Riksidrottsförbundet stadgar. I detta avseende skall Sara Hjorting vara fri från ansvar.

JN gör följande bedömning gällande den andra sekvensen. JN konstaterar att utifrån vad som framgår av åberopad videosekvens så vinner den anmäldes uppfattning styrka för att det som sker är en ren olyckshändelse. Denna uppfattning delas även av matchdomarna Andersson/Dufvenberg. JN konstaterar därmed att den anmäldes yttrande jämte domarnas inlaga skall ligga till grund för beslutet. JN konstaterar att Sara Hjorting även i detta avseende skall vara fri från ansvar.

JN finner sammantaget att Sara Hjorting skall vara fri från ansvar gällande vad hon anmälts till bestraffning för.

JN beslutar att lämna anmälan utan bifall.

Beslutet kan överklagas till Riksidrottsnämnden inom två veckor.