2011-04-28 17:00

Sammanslagningar - nya regler

På förra årets tävlingskongress fastställdes nya regler för sammanslagningar mellan föreningar.

Tidigare har föreningar kunnat slå samman hela eller delar av verksamheten i två föreningar och automatiskt behållt den högsta serieplatsen, men i och med regeländringen kommer det inte längre vara möjligt.

Detta betyder att alla sammanslagningar som föreningar önskar göra med de gamla reglerna, d.v.s. med bibehållen serietillhörighet, måste göras innan säsongen 2011/2012. I praktiken betyder det att sammanslagningen ska vara anmäld till SIBF senast 30/4 2011, som är stoppdag för sammanslagningar enligt tävlingsbestämmelserna.

Anmälan görs efter att båda föreningarna avhållt (extra) årsmöten och därefter sänt in sammanslagningsblanketterna som finns här: Sammanslagningsblanketterna.


Det finns två grundvarianter av sammanslagningar:

1. Två föreningar som varit medlemmar i SIBF och bedrivit verksamhet 2010/2011 slår ihop verksamheterna.

Den typen av sammanslagning kan ske endast om båda föreningarna hållt (extra) årsmöten, fyllt i sammanslagningsblanketterna fullständigt och skickat dem till SIBF, som ska ha handlingarna tillhanda senast 30/4 2011. Ärendet handläggs då i början av maj.

Om (extra) årsmöten inte hålls senast i april och fullständigt ifyllda sammanslagningsblanketter inte ankommit SIBF 30/4 kan ärendet inte handläggas och sammanslagningen inte genomföras.

2. En förening som varit medlem i SIBF och bedrivit verksamhet 2010/2011 slår ihop verksamheten med en nybildad förening.

För den typen av sammanslagningar är kraven på (extra) årsmöten, ifyllda blanketter och inlämnande till SIBF desamma, men det finns en sak som skiljer sig åt: Eftersom RF nuförtiden kräver att nyregistrerade föreningar ska ha organisationsnummer från Skatteverket finns viss risk att nya föreningars inträde i SIBF drar ut på tiden. SIBF och RF handlägger i samma takt som tidigare  men det kan ta ett tag för föreningen att få organisationsnumret från Skatteverket.

För att nybildade föreningar som planerar sammanslagning och övertagande av serieplats från befintlig förening inte ska hamna i kläm kommer SIBF handlägga dessa ärenden när den nya föreningen är godkänd av RF, om detta sker inom rimlig tid.

Dessa speciella ärenden kräver följande hantering från föreningarnas sida för att SIBF ska kunna handlägga dem. Det är helt avgörande för sammanslagningens godkännande att allt görs enligt exemplet nedan. I exemplet kallas föreningarna Gamla IBF och Nya IBK:

a) Gamla IBF håller (extra) årsmöte där det beslutas om att hela eller delar av verksamheten ska läggas ner med syfte att med bibehållen serietillhörighet föras över till Nya IBK. I beslutet ska Nya IBK tydligt namnges och dessutom ska beslutet innehålla ett villkor som innebär att sammanslagningen ska genomföras endast då Nya IBK fattar likalydande beslut på (extra) årsmöte och då SIBF godkänner sammanslagningen.

b) Nya IBK håller bildandemöte, väljer styrelse, fastställer stadgar m.m. enligt normalt förfarande. Nya IBK fattarockså beslut om att ta emot hela eller delar av verksamheten från Gamla IBF.  I beslutet ska Gamla IBF tydligt namnges och dessutom ska beslutet innehålla ett villkor som innebär att sammanslagningen ska genomföras endast då Gamla IBF fattar likalydande beslut på (extra) årsmöte och då SIBF godkänner sammanslagningen. Beslutet om sammanslagning kan även ske på ett extra årsmöte istället för på bildandemötet.

c) Nya IBK skickar in ansökan om medlemskap till SIBF. Ansökan består av den s.k. RF-blanketten, samt av föreningens bildandeprotokoll och fastställda stadgar.

d) Samtidigt som Nya IBK skickar in ansökan om medlemskap till SIBF ansöker man om organisationsnummer för ideell förening hos Skatteverket.

e) Gamla IBF och Nya IBK fyller i sammanslagningsblanketterna och skickar till SIBF senast 30/4. Nya IBK har inget föreningsnummer än, utan noterar på blanketten att föreningen har ansökt om medlemskap i SIBF men att man väntar på org.nr från Skatteverket. Det är avgörande för sammanslagningen att blanketterna ankommit SIBF-kansliet senast 30/4.

f) När Nya IBK får org.nr från Skatteverket skickar föreningen det till SIBF. SIBF lägger till org.nr i den redan inskickade medlemsansökan, handlägger ärendet vidare och godkänner medlemsinträdet om allt ser bra ut. SIBF skickar därefter vidare handlingarna till RF för slutligt godkännande. Om Nya IBK inte meddelar SIBF sitt org.nr senast 25 maj 2011 kan sammanslagningen inte garanteras.

g) RF meddelar SIBF att Nya IBK är godkänd och vilket föreningsnummer föreningen har.

h) SIBF meddelar Nya IBK att föreningen är godkänd och har ett föreningsnummer. Därefter handlägger SIBF sammanslagningsärendet som vanligt och meddelar föreningarna beslut inom någon vecka.


Varför är förändringen gjord?

Föreningar kan självklart även i fortsättningen lägga ner verksamhetsdelar och föra över spelarna gratis till en annan klubb, men det sker i så fall utifrån gällande övergångsregler. För detta ändamål kommer en särskild blankett tas fram, där en förening kan intyga att t.ex. all herrverksamhet läggs ner och spelarna är fria att gå till annan klubb. Den möjligheten regleras därmed genom de särskilda skrivningarna i övergångsreglementet, precis som förut.

Att förändringen gjorts baseras huvudsakligen på den sportsliga aspekten. Det står klart att innebandyn idag är en etablerad idrott där avancemang i serierna ska bygga på att man är bättre än andra. Föreningar som inte klarar av att bedriva verksamhet på viss nivå får helt enkelt upphöra med det och serieplatsen övertas av den som enligt respektive series vakanstillsättning står på tur. På sikt bygger detta föreningar som både sportsligt och organisatoriskt befinner sig på rätt nivå i seriesystemet.

Ytterligare bakgrund till regelförändringen hittar du genom att läsa om tävlingskongressen (se länk nedan).

Här kan du läsa mer om förslagen och besluten på tävlingskongressen 2010: Läs mer om förslagen och besluten

Blanketter:
Sammanslagningsblanketterna

(nyheten publicerades i en något kortare version 23 mars 2011)


Kontaktperson: Anders Jonsson